Algemene Voorwaarden

Versie 20 mei 2013

Abel & Tosh is het platform met het hart op de juiste plek. Hier ontmoeten mensen met hartstocht voor unieke, creatieve en handgemaakte en vermaakte producten elkaar.

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 20 mei 2013 van toepassing op ieder gebruik van de website abeltosh.com (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Abel & Tosh worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Abel & Tosh aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Abel & Tosh raadt iedereen die gebruik maakt van de website aan om deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.

Help Abel & Tosh schoon en veilig te houden. Als je verboden, verdachte of inbreuk makende producten opmerkt, kan je ons tippen door te mailen naar info(at)abeltosh.com. Wij zullen jouw tips bekijken en waar nodig actie ondernemen.

Ten opzichte van de vorige versie van deze algemene voorwaarden hebben we het volgende gewijzigd: we hebben het onderdeel privacy-reglement verwijderd en vervangen door een apart privacybeleid.

Definities
 • Verkoper: Abel & Tosh biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers zijn onafhankelijke particulieren of ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun producten en de levering hiervan.
 • Koper: Een gebruiker van het Abel & Tosh platform – particulier én zakelijk – die overgaat tot de aanschaf van een product: de door Abel & Tosh aan de verkoper verstrekte persoonsgegevens van een koper.
 • Product: Ieder product, geaccepteerd door Abel & Tosh voor aanbieding aan de koper op het Abel & Tosh platform.
 • Content: De specificaties van producten binnen het Abel & Tosh platform, bestaande uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties.
 • Shop: De voor de verkoper op het Abel & Tosh platform aangemaakte pagina's, waarop de verkoper zijn bedrijfsinformatie, logo, profiel en producten kan presenteren.
 • Koopovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen de verkoper en een koper vanwege de aanschaf door de koper van een product bij die verkoper via het Abel & Tosh platform.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.
 • Verkoopprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW, eventuele verzendkosten worden bij elk product apart vermeld.
 • Totaalprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW en eventuele verzendkosten.
 • Commissie: De door Abel & Tosh aan de verkoper in rekening gebrachte commissie.
Toepasselijkheid en aanvaarding
 • Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en aanbod van Abel & Tosh en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en Abel & Tosh. Abel & Tosh is een handelsnaam van Creatiemarkt B.V. Creatiemarkt B.V. is gevestigd aan het adres Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64815722.
 • Aanvaarding: Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van een eigen account op abeltosh.com ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Wijzigingen: Abel & Tosh heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op Abel & Tosh.
 • Voorwaarden Verkopers: Verkopers op Abel & Tosh zijn akkoord gegaan met aparte verkoopvoorwaarden, daarmee garanderen zij onder andere dat ze handelen volgens deze algemene voorwaarden. Daarnaast kunnen verkopers extra informatie over verzending en overige (retour)voorwaarden aan hun shop op Abel & Tosh toevoegen (“Verzending en retour” en “Shop info”). Dit kan belangrijke informatie zijn voor jouw keuze om het product aan te schaffen. We raden je aan deze door te nemen voordat je een bestelling plaatst.
 • Intermediaire positie: Zowel Koper als Verkoper erkennen dat Abel & Tosh geen partij is bij een eventuele Koopovereenkomst waarbij Abel & Tosh als intermediair is opgetreden en die producten omvat die op Abel & Tosh aangeboden worden of werden aan het publiek.
Algemeen
 • Doel: Abel & Tosh biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers op Abel & Tosh zijn onafhankelijke ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten en klantenservice. Abel & Tosh heeft de aangeboden producten niet in bezit. Voor vragen en opmerkingen kan de koper via Abel & Tosh contact opnemen met de verkoper.
 • Uitsluiting: Abel & Tosh heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website in het geval van misbruik en niet respectvol handelen of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden. Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Abel & Tosh om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen.
Jouw account
 • Account aanmaken: Een eigen account aanmaken op Abel & Tosh is gratis en zonder enige verplichtingen. Met een eigen account kan de koper zijn of haar bestellingen nakijken, statussen volgen en berichten sturen naar verkopers. Het aanmaken van een eigen account is niet verplicht en men kan ook kopen op Abel & Tosh als een gast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een account op Abel & Tosh.
 • Opzeggen account: Je kan je account ten allen tijden opzeggen via het contactformulier. Abel & Tosh verwijdert daarna jouw account en je gegevens uit het systeem.
 • Account verantwoordelijkheid: Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens in je account. Abel & Tosh is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatieverstrekking door gebruikers.
Plaatsen van producten
 • Soort producten: Producten die op Abel & Tosh worden aangeboden, zijn door de verkoper zelf of gedeeltelijk ontworpen en/of gemaakt en/of vermaakt. Het is belangrijk dat de verkoper geen diensten of producten uit massaproductie aanbiedt. Deze regeling geldt niet voor vintage-producten. Handgemaakte producten uit derdewereldlanden en groeimarkten mogen niet worden aangeboden als ze niet afkomstig zijn uit eerlijke handel. Het bewijs moet je ons kunnen aanleveren indien wij daarom vragen.
 • Aanbod: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen waar de verkoper gebruik van maakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, of door functioneren van de site, binden de verkoper niet. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft, bijvoorbeeld een actie, of onder extra (retour- en verzend)voorwaarden geschiedt, dient dit nadrukkelijk door de verkoper te worden vermeld.
 • Prijzen: De prijzen genoemd op de website zijn inclusief BTW. De verzendkosten staan apart vermeld in een tabel.
 • Taggen van een product: Als gebruiker heb je de mogelijkheid tags toe te voegen aan een product. Het is verboden om woorden te gebruiken die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk zijn. Dergelijke content wordt direct van de website verwijderd.
 • Intellectueel eigendom: Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Abel & Tosh website, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, software, formats en domeinnamen, berusten uitsluitend bij Abel & Tosh, de Verkopers of hun licentiegevers. Mocht je desondanks van mening zijn dat Abel & Tosh teksten of afbeeldingen bevat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dan verzoeken wij dit direct aan Abel & Tosh te melden zodat deze direct verwijderd kunnen worden.
 • Delen van de site: Het is verboden om de content van Abel & Tosh of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van Abel & Tosh.
 • Verantwoording intellectueel eigendom: Abel & Tosh respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar verkopers hetzelfde te doen. Mocht je menen recht te bezitten op één van de getoonde producten of gebruikte content neem dan contact op met Abel & Tosh.
Bestelling en levering
 • Betaling: Betaling van een product kan uitsluitend plaatsvinden aan Abel & Tosh via de elders op de site aangegeven betaalmethoden. De dienst die Abel & Tosh aan verkopers levert, bestaat onder andere uit het afhandelen van de betalingen. Abel & Tosh betaalt de verkoper uit. Het is niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een verkoper om buiten Abel & Tosh om de producten te kopen.
 • Bevestiging Koopovereenkomst: De koopovereenkomst komt tot stand nadat Abel & Tosh je betaling heeft ontvangen en ter bevestiging een mail met de details van je bestelling naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft gestuurd. De bestelling is altijd in te zien in “Jouw Account”.
 • Verzending: Op Abel & Tosh kun je tegelijkertijd bij meerdere shophouders kopen. Elke verkoper hanteert zijn eigen verzendmethode en -kosten. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product.Producten dienen binnen 2-3 werkdagen door de verkoper te worden verzonden, tenzij anders aangegeven op de productpagina, of anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij gepersonaliseerde producten). In sommige gevallen zijn de producten van zodanige omvang dat verzending op afspraak gebeurt. Dit dient duidelijk vermeld te staan bij het product.De verkoper zal voor het verzenden van de bestelling zelf gebruik maken van de pakbon/factuur. De verkoper dient tevens duidelijk adres en contactgegevens van zichzelf te vermelden.
 • Problemen met verzending: Als een product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten, kan de koper contact opnemen met de verkoper. Komen koper en verkoper samen niet tot een oplossing of laat het product langer dan twee weken op zich wachten, dan kan de koper via het contactformulier contact opnemen met Abel & Tosh.
 • Annulering van een bestelling: Annuleren van een bestelling is mogelijk totdat de verkoper het product heeft verzonden. Daarna dient de koper het contactformulier in te vullen. Is annuleren nog mogelijk, dan betaalt Abel & Tosh het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product inclusief de verzendkosten) terug.
Herroepingsrecht
 • Herroepingsrecht: Als koper heb je het recht een product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper Abel & Tosh binnen de gestelde termijn van twee weken op de hoogte heeft gesteld. We gaan ervan uit dat de consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Abel & Tosh niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten. Na ontvangst van de retourinformatie heeft de koper 3 dagen om een product terug te sturen naar de verkoper, daarna vervalt de retouraanvraag.
 • Kosten Herroeping: De kosten voor het retourzendingen komen voor rekening van de koper, tenzij anders met de verkoper is overeengekomen. Binnen 20 dagen nadat het retourproduct door verkoper is ontvangen, zorgt Abel & Tosh dat het aankoopbedrag weer op je rekening staat. Indien de bestelling uit één product bestond, ontvangt de koper de initiële verzendkosten ook terug. Een verkoper kan ervoor kiezen hiervan af te wijken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een afhaalpunt waardoor de kosten voor rekening van verkoper komen.
 • Uitsluiting van Herroepingsrecht: Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die persoonlijk zijn gemaakt. Onderstaande producten komen hoogst waarschijnlijk niet in aanmerking voor retour:
 1. Gepersonaliseerde producten die speciaal op jouw verzoek gemaakt zijn, naar jouw specificaties;
 2. Producten van persoonlijke aard, zoals lingerie;
 3. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Informatie en gebruik gegevens
 • Gebruik gegevens koper: De koper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens door Abel & Tosh aan de verkoper worden verstrekt in het kader van een bestelling. De verkoper zal uitsluitend gebruik maken van deze NAW-gegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. In het privacy-statement wordt beschreven hoe Abel & Tosh met je persoonsgegevens omgaat. Onjuiste gegevens kunnen aangepast worden via abeltosh.com.
 • Nieuwsbrief: Op het moment dat je een bestelling plaatst, kan de koper ervoor kiezen om nieuws van Abel & Tosh op het opgegeven e-mailadres te ontvangen. Indien de koper deze niet meer wenst te ontvangen, kun deze zich makkelijk afmelden door een afmeldknop in de mail zelf of via “Jouw Account”.
 • Melden van een product of shop: Het is mogelijk melding te maken van een product of shop aan Abel & Tosh. Dit kunnen positieve, maar ook negatieve meldingen zijn, bijvoorbeeld als je verdachte, verboden of inbreuk makende producten of content (afbeeldingen, videomateriaal en teksten) ziet. Je kunt dan contact met ons opnemen via ons contactformulier. Abel & Tosh zal naar aanleiding van de meldingen waar nodig actie ondernemen.
Vragen of klachten
 • Vragen en klachten over producten: Indien je vragen over een product hebt, kun je direct contact opnemen met de verkoper. Een verkoper dient ernaar te streven binnen 48 uur een reactie op je vraag te geven. Bij een een klacht over een ontvangen product of over de afhandeling van de bestelling, dient de koper bij voorkeur eerst contact met de verkoper op te nemen. Is dit niet naar voldoening, dan kan de koper via het contactformulier contact opnemen met Abel & Tosh.
 • Vragen en klachten over de dienstverlening van Abel & Tosh: Voor vragen en klachten over de dienstverlening kun je bij Abel & Tosh terecht via het contactformulier. Abel & Tosh zal ernaar streven binnen 24 uur een reactie te geven.
Aansparakelijkheid
 • Gebruik van de website: Abel & Tosh is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van Abel & Tosh. Abel & Tosh is niet aansprakelijk voor (en de gevolgen van) gedragingen van gebruikers (bezoekers, kopers en verkopers), het aanbod en content van de shops, juistheid van gegevens en uitspraken gedaan door gebruikers via het interne berichtensysteem.
 • Productaansprakelijkheid: Abel & Tosh besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van verkopers. Abel & Tosh kan echter niet garanderen dat de producten van de verkopers voldoen aan de verwachtingen van gebruiker. Abel & Tosh kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van de producten. Voor dergelijke aanspraken dient men contact op te nemen met de verkoper van de desbetreffende producten. Mocht een koper een aanspraak op een verkoper hebben, worden we daarvan graag op de hoogte gesteld via het contactformulier.
 • Beperktheid: De aansprakelijkheid van Abel & Tosh voor haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst met gebruiker is voorts beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het product waaruit het schade brengende feit is voortgevloeid.
Overige voorwaarden en bepalingen
 • Garanties: Abel & Tosh biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de site van Abel & Tosh. Voorts is Abel & Tosh te allen tijde gerechtigd de website te veranderen.
 • Nietigheid: Indien Abel & Tosh een bepaling uit deze voorwaarden niet toepast, impliceert dit niet dat Abel & Tosh afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze Abel & Tosh gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de gebruiksvoorwaarden onverlet.
 • Toepasselijk recht: Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.