Privacybeleid

Voor verdere vragen

Ten opzichte van de vorige versie van dit privacybeleid hebben we de paragrafen in verband met Cookies verplaatst naar een aparte pagina Cookiebeleid. Abel & Tosh geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.Op deze pagina beschrijven wij het privacybeleid dat van toepassing is op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Abel & Tosh. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd aan te passen, mocht dit bijvoorbeeld vanwege wettelijke eisen noodzakelijk zijn. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Het privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via ons Contactformulierof stuur een e-mail naar privacy(at)abeltosh.com.

Over de gegevensverwerking bij Abel & Tosh

Hieronder lees je op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Abel & Tosh platform

 • Wanneer je op ons platform een klantaccount opent, slaan wij je e-mailadres, voornaam en achternaam op in onze database. Tevens heb je de mogelijkheid om één of meer factuur- en verzendadressen, inclusief telefoonnummers, in te voeren, die we opslaan bij jouw account in onze database. Je kunt deze gegevens altijd wijzigen en, in het geval van adressen, verwijderen via de menukeuzes van je klantaccount. De gegevens zijn alleen voor jou en voor de medewerkers van Abel & Tosh zichtbaar. We gebruiken de gegevens om je toegang te geven tot je account, om het invoeren van je orders te vergemakkelijken en om, mocht het in verband met je orders nodig zijn, contact met je op te nemen.
 • Bij het plaatsen van een order op ons platform vragen we je om je voornaam, achternaam, telefoonnummer, factuuradres en eventueel afwijkend verzendadres in te voeren. Deze gegevens slaan we op bij de order in onze database. En we geven de gegevens door aan de shop(s) waar je producten hebt besteld zodat deze de order kunnen uitvoeren. Daarnaast vragen we je om een betaalmethode te specificeren. Deze geven we door aan onze betaaldienstverlener zodat je je order kunt betalen.
 • Nadat je hebt betaald geven onze betaaldienstverleners enkele gegevens van de betaler aan ons terug (zie voor details onder het kopje Betalingsverkeer). Deze gegevens slaan wij op bij jouw order. Wij houden verder geen betaalgegevens, zoals creditcard- of betaalkaartnummers op ons platform bij.

Aanvulling voor shophouders

 • Open je een shopaccount op ons platform, dan gebruiken we desgewenst de gegevens van je klantaccount ter identificatie van de shophouder. De door jou opgegeven voor- en achternaam zijn zichtbaar voor de bezoekers van Abel & Tosh op de pagina's van je shop. Als onderdeel van je shopprofiel vragen we je om de adresgegevens van je shop en het rekeningnummer en de tenaamstelling van de bankrekening waarop we de verkopen van jouw shop afrekenen. Je rekeninggegevens zijn alleen zichtbaar voor de shophouder en de medewerkers van Abel & Tosh en worden gebruikt bij het afrekenen van de bij je shop geplaatste orders en retouren. De adresgegevens van je shop kunnen ter beschikking worden gesteld aan een klant van jouw shop in verband met het retourneren van producten.
Waarom wij jouw gegevens verwerken en bewaren

Algemeen doel

 • Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de orders die je bij ons plaatst of, als je een verkoperaccount bij ons hebt, met jouw shop op ons platform.
 • Wij gebruiken je gegevens eventueel voor gerichte marketingacties als je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derde partijen zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

 • Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website (zie ook onder het kopje Cookies), worden uitsluitend verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 • In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

 • Wij bewaren je gegevens zolang je een klantaccount bij ons hebt, dat wil zeggen: totdat je aangeeft dat je jouw klantaccount wilt opheffen. Daarnaast bewaren wij op grond van administratieve verplichtingen de gegevens van de door jou geplaatste orders. Dat doen we zelfs als je geen klantaccount bij ons hebt. We bewaren deze ordergegevens zolang de voor deze verplichtingen toepasselijke bewaartermijn loopt.
 • Heb je een verkoperaccount, dan bewaren wij je gegevens ook nadat je je verkoperaccount hebt opgeheven. Dit op grond van administratieve verplichtingen met betrekking tot de bij jouw shop geplaatste orders. Deze gegevens bewaren wij zolang de voor deze verplichtingen toepasselijke bewaartermijn loopt.
Welke rechten heb je in verband met je gegevens?
 • Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen de belangrijkste rechten hierna uit, alsmede hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Om misbruik te vookomen sturen wij afschriften en kopieën van jouw gegevens in beginsel alleen naar jouw bij ons bekende e-mailadres. Als je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.
 • Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens op een manier gebruiken die tegenstrijdig is met de AVG.

Inzagerecht

 • Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Stuur je verzoek per e-mail naar privacy(at)abeltosh.com. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. N.B. Heb je een klant- of verkoperaccount bij Abel & Tosh, dan kun je bepaalde gegevens altijd zelf bekijken via de menu's in je account.

Rectificatierecht

 • Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Stuur je verzoek per e-mail naar privacy@abeltosh.com. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op jouw bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. N.B. Heb je een klant- of verkoperaccount bij Abel & Tosh, dan kun je bepaalde gegevens altijd zelf aanpassen via de menu's in je account.

Recht van bezwaar

 • Je hebt in voorkomende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Abel & Tosh. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.